GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

Befaco organitza un Seminari de sintesis amb Ernesto Romeo

18:0022:00 h
Venue: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Price: 50€
Concert, Workshop
Seminari de síntesi i composició amb mitjans electroacústics per Ernesto Romeo els dies 6 i 7 de novembre a les instal · lacions d’Hangar, Barcelona. Ernesto Romeo és un músic argentí, compositor, teclista i productor d’una llarga trajectòria que des de la dècada dels 80 s’ha especialitzat en sintetitzadors, instruments musicals electrònics i ordinadors aplicades a la música. Fundador del grup Klauss, el 1988 a partir de la idea de crear una agrupació on poguessin fluir les diferents corrents de la música electrònica i progressiva contemporània. Aquest seminari proposa una aproximació als diferents tipus de síntesis de so expressats en instruments electrònics de maquinari i en programari i l’origen i al desenvolupament de la música electrònica i electroacústica i els seus instruments. Per això es treballarà amb diversos sistemes modulars i semi-modulars, sintetitzadors analògics i digitals “històrics” i contemporanis i amb diferents tipus de softs i dispositius mòbils i interfícies, bateries electròniques i seqüenciadors i sobre el final del seminari es farà una pràctica grupal d’interpretació / improvisació en temps real (en base a consignes) per part del públic participant. Els participants tindran una aproximació detallada als diferents tipus de síntesi de so (sostractiva, FM, additiva, WaveTable, etc), prendran contacte amb eines tècniques de composició i interpretació amb mitjans electrònics i podran experimentar amb diferents instruments clàssics i contemporanis i comparar versions de sintetitzadors en plug-in i en maquinari. També durant el seminari es farà referència a la història de la tecnologia electrònica en la música del Segle XX, a instruments històrics com Theremin, òrgan Hammond, Mellotron, Pianos Rhodes i Wurlitzer, Clavinet, etc, sintetitzadors clàssics, samplers ja estils musicals que han fet de l’electrònica seu eix estètic central. Es mostraran instruments en viu, en vídeo i en obres i temes musicals reconeguts i s’analitzaran enregistraments històrics. Temari (a desenvolupar al llarg de 2 trobades d’unes 4 hores per partit, amb un “break” intermedi): – Què és un sintetitzador? conceptes de síntesi sonora, descripció bàsica de generadors de senyals d’àudio (oscil·ladors, soroll), processadors (filtres, amplificadors, moduladors en anell), generadors de control (LFO, envoltants, teclats, ribbon, sequencers, sample & hold, etc ) i generadors de senyals de tret (gate, trigger). – Instruments musicals elèctrics i electrònics precursors del sintetitzador – Tipus de síntesi (sostractiva, additiva, FM, WaveTable, modelatge físic, etc) – Tipus de sintetitzadors: (analògics, digitals, híbrids, virtuals, VST) – Relació entre els diferents paràmetres del so (freqüència, amplitud, intensitat, espectre) amb la seva percepció psicoacústica (altura, volum, timbre, modulació, etc). Espectres harmònics i inharmònics. Relació entre l’escala temperada i l’escala dels harmònics – El sintetitzador modular. Mòduls bàsics, patcheo. – Detall dels mòduls constitutius dels sintetitzadors. Oscil·ladors VCO, DCO, sample playback, (formes d’ona, waveshape, ample de pols, controls de freqüència, controladors i moduladors al oscil · lador, FM lineal i exponencial), Generadors de Soroll, Filtres VCF i DCF (tipus de filtre, freqüència i pendent de tall, ressonància, controladors i moduladors al filtre, ruteos en sèrie i paral · lel), amplificadors VCA i DCA (mixers, guany inicial, controladors i moduladors l’amplificador, amplificadors de senyals d’àudio i de control, moduladors en anell), Generadors de Envolvents, Oscil·ladors de Baixa Freqüència (LFOs), Controladors (teclats, ribbon, sequencers, joystick, rodes), Sample & Hold, Lag, etc – Sistemes i codis de control i seqüenciació: CV / Gate – MIDI. – Caixes de ritme, Grooveboxes. Samplers. Workstations. – Panorama, estètica i mercat dels sintetitzadors avui; marques, particularitats, tendències, caràcter que defineix els instruments electrònics analògics / digitals actuals, perspectives per al futur. – Composició amb mitjans electroacústics. Exemples de treballs compositius grupals del Synth Surfers Ensamble. La improvisació com a sistema de composició en temps real. – Pràctica grupal amb els assistents al curs. Creació d’un acoblament col · lectiu utilitzant els instruments vists al taller i aplicant sistemes d’improvisació i seqüenciació sobre elements rítmics, melòdics i tímbrics determinats pels dissertants i aplicats pels participants. En finalitzar el seminari, el Synth Surfers Ensamble farà un concert de composicions pròpies, versions i improvisació. Dies: 6 i 7 de novembre Hora: 18h a 22h (amb un break en el mig) Adreça: Hangar, Centre de producció artística – c / Emilia Coranty 16; Can Ricart – 08018 Barcelona Cost: 50 € Forma de pagament: en efectiu el primer dia del taller. Aquest taller no té límit de participants, però demanem confirmar assistència escrivint un correu electrònic a:info@ensamblemusica.com Tot això gràcies a l’acció conjunta de la plataforma de sintes DIYBefaco, el centre de producció Hangar, Taller de Música Ensamble i Los Sabios Duendes Producciones, podrem tenir l’oportunitat de realitzar aquesta interessant experiència dirigida a tots els interessats en la creació sonora amb mitjans electroacústics. amb la participació de: Dolores Visentini, Francisco Rehmann, Luciano Pennini, Melissa Blombreg, Alejo Eremita, Nicolás Aimone, Mariano Iglesias Aramburu (Synth Surfers Ensamble)

+info

Seminario de síntesis y composición con medios electroacústicos por Ernesto Romeo los días 6 y 7 de noviembre en las instalaciones deHangar, Barcelona.

Ernesto Romeo es un músico argentino, compositor, tecladista y productor de una larga trayectoria que desde la década de los 80 se ha especializado en sintetizadores, instrumentos musicales electrónicos y computadoras aplicadas a la música. Fundador del grupo Klauss, en 1988 a partir de la idea de crear una agrupación donde pudieran fluir las distintas corrientes de la música electrónica y progresiva contemporánea.

Este seminario propone una aproximación a los distintos tipos de síntesis de sonido expresados en instrumentos electrónicos de hardware y en software y al origen y al desarrollo de la música electrónica y electroacústica y sus instrumentos. Para esto se trabajará con varios sistemas modulares y semi-modulares, sintetizadores analógicos y digitales “históricos” y contemporáneos y con diferentes tipos de softs y dispositivos móviles e interfaces, baterías electrónicas y secuenciadores y sobre el final del seminario se hará una práctica grupal de interpretación/improvisación en tiempo real (en base a consignas) por parte del publico participante.

Los participantes tendrán una aproximación detallada a los distintos tipos de síntesis de sonido (sustractiva, FM, aditiva, wavetable, etc.), tomarán contacto con herramientas técnicas de composición e interpretación con medios electrónicos y podrán experimentar con diferentes instrumentos clásicos y contemporáneos y comparar versiones de sintetizadores en plug-in y en hardware. También durante el seminario se hará referencia a la historia de la tecnología electrónica en la música del Siglo XX, a instrumentos históricos como Theremin, Órgano Hammond, Mellotron, Pianos Rhodes y Wurlitzer, Clavinet, etc., sintetizadores clásicos, samplers y a estilos musicales que han hecho de la electrónica su eje estético central. Se mostraran instrumentos en vivo, en video y en obras y temas musicales reconocidos y se analizarán grabaciones históricas.

Temario

(a desarrollar a lo largo de 2 encuentros de unas 4 horas por encuentro, con un “break” intermedio):

- ¿Que es un sintetizador? conceptos de síntesis sonora, descripción básica de generadores de señales de audio (osciladores, ruido), procesadores (filtros, amplificadores, moduladores en anillo), generadores de control (LFO, envolventes, teclados, ribbon, sequencers, sample & hold, etc.) y generadores de señales de disparo (gate, trigger).

- Instrumentos musicales eléctricos y electrónicos precursores del sintetizador

- Tipos de síntesis (sustractiva, aditiva, FM, wavetable, modelado físico, etc.)

- Tipos de sintetizadores: (analógicos, digitales, híbridos, virtuales, VST)

- Relación entre los distintos parámetros del sonido (frecuencia, amplitud, intensidad, espectro) con su percepción psicoacústica (altura, volumen, timbre, modulación, etc.). Espectros armónicos e inarmónicos. Relación entre la escala temperada y la escala de los armónicos

- El sintetizador modular. Módulos básicos, patcheo.

- Detalle de los módulos constitutivos de los sintetizadores. Osciladores VCO, DCO, sample playback, (formas de onda, waveshape, ancho de pulso, controles de frecuencia, controladores y moduladores al oscilador, FM lineal y exponencial), Generadores de Ruido, Filtros VCF y DCF (tipos de filtro, frecuencia y pendiente de corte, resonancia, controladores y moduladores al filtro, ruteos en serie y paralelo), Amplificadores VCA y DCA (mixers, ganancia inicial, controladores y moduladores al amplificador, amplificadores de señales de audio y de control, moduladores en anillo), Generadores de Envolventes, Osciladores de Baja Frecuencia (LFOs), Controladores (teclados, ribbon, sequencers, joystick, ruedas), Sample & Hold, Lag, etc.

- Sistemas y códigos de control y secuenciación: CV/Gate – MIDI.

- Cajas de ritmo, Grooveboxes. Samplers. Workstations.

- Panorama, estética y mercado de los sintetizadores hoy; marcas, particularidades, tendencias, carácter que define los instrumentos electrónicos analógicos / digitales actuales, perspectivas para el futuro.

- Composición con medios electroacústicos. Ejemplos de trabajos compositivos grupales del Synth Surfers Ensamble. La improvisación como sistema de composición en tiempo real.

- Práctica grupal con los asistentes al curso. Creación de un ensamble colectivo utilizando los instrumentos vistos en el taller y aplicando sistemas de improvisación y secuenciación sobre elementos rítmicos, melódicos y tímbricos determinados por los disertantes y aplicados por los participantes.

Al finalizar el seminario, el Synth Surfers Ensamble hará un concierto de composiciones propias, versiones e improvisación.

Días: 6 y 7 de noviembre

Hora: 18h a 22hs (con un break en el medio)

Dirección: Hangar, Centro de producción artística – c/ Emilia Coranty 16; Can Ricart – 08018 Barcelona

Coste: 50€

Forma de pago: en efectivo el primer día del taller.

Este taller no tiene limite de participantes, pero pedimos confirmar asistencia escribiendo un e-mail a: info@ensamblemusica.com

Todo ello gracias a la acción conjunta de la plataforma de sintes DIY Befaco, el centro de producción Hangar, Taller de Música Ensamble y Los Sabios Duendes Producciones, podremos tener la oportunidad de realizar esta interesante experiencia dirigida a todos los interesados en la creación sonora con medios electroacústicos.

con la participación de: Dolores Visentini, Francisco Rehmann, Luciano Pennini, Melisa Blombreg, Alejo Eremita, Nicolás Aimone, Mariano Iglesias Aramburu (Synth Surfers Ensamble)

+info

Befaco organitza un Seminari de sintesis amb Ernesto Romeo