GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

DESVELO Y TRAZA

Venue: Centre d'art la Panera
Plaça de la Panera, 2
25002 Lleida
Price: Free event
Exhibition
Per aquesta proposta, Sara Ramo pretén que l’espectador descobreixi, amb la mínima llum possible, les formes que es presenten davant seu. Sense cap tipus d’indicació, serà el mateix visitant el que desvetlli i traci les línies que resolen el contingut de l’espai a les fosques. A partir d’un treball anterior titulat Penumbra, de 2012, realitzat a Rio de Janeiro per a la Fundação Eva Klabin, i amb la influència d’autors com Helio Oiticica o Lygia Clark, Sara Ramo proposa un treball sensorial basat en l’experiència i la construcció d’imatges, a partir de l’imaginari de cadascú. Es tracta d’un exercici de confrontació amb el silenci i de lluita amb la foscor; a partir del desvetllament com a estadi que precedeix al son, que ens manté vigilants i atents, però alhora immersos en un estat que se situa entre la realitat i la ficció. A través de l’organització i la disposició d’objectes en desús d’exposicions i activitats realitzades a La Panera, i com si es tractés d’escultures amagades en la penombra, Sara Ramo juga amb la percepció del públic de l’espai i li proposa que extregui del seu imaginari personal, i per analogia, les imatges que li suggereixen. Així, a través d’aquesta proposta expositiva serà el propi espectador el que construeixi allò que veu, i allò que no veu. D’una manera subtil, les formes aniran fent-se visibles entre les ombres. Enfront d’una realitat en la qual hom està acostumat a la immediatesa i a la successió incessant d’imatges, l’artista proposa un exercici de paciència, d’espera i de descobriment. Aquesta pulsió escòpica farà que l’espectador vulgui resoldre què hi ha en la penombra, i indagui en el seu imaginari per a fer-ho visible. Desvelo y Traza ha estat coproduïda amb Matadero Madrid, on es va poder veure entre el 25 de maig i el 31 d’agost de 2014. Para esta propuesta, Sara Ramo pretende que el espectador descubra, con la mínima luz posible, las formas que se le presentan delante. Sin ningún tipo de indicación, será el mismo visitante el que desvele y trace las líneas que resuelven el contenido del espacio a oscuras. A partir de un trabajo anterior titulado «Penumbra», de 2012, realizado en Río de Janeiro para la Fundação Eva Klabin, y con la influencia de autores como Helio Oiticica o Lygia Clark, Sara Ramo propone un trabajo sensorial basado en la experiencia y la construcción de imágenes, a partir del imaginario de cada uno. Se trata de un ejercicio de confrontación con el silencio y de lucha con la oscuridad, a partir del desvelo como estadio que precede al sueño, que nos mantiene vigilantes y atentos, pero a la vez inmersos en un estado que se sitúa entre la realidad y la ficción. A través de la organización y la disposición de objetos en desuso de exposiciones y actividades realizadas en la Panera, y como si se tratara de esculturas escondidas en la penumbra, Sara Ramo juega con la percepción del espacio por parte del público y le propone que extraiga de su imaginario personal, y por analogía, las imágenes que le sugieren. Así, a través de esta propuesta expositiva, será el propio espectador el que construya lo que ve y lo que no ve. De forma sutil, las formas irán haciéndose visibles entre las sombras. Frente a una realidad en la que se está acostumbrado a la inmediatez y a la sucesión incesante de imágenes, la artista propone un ejercicio de paciencia, de espera y de descubrimiento. Esta pulsión escópica hará que el espectador quiera resolver qué hay en la penumbra, e indague en su imaginario para hacerlo visible. Desvelo y Traza ha sido coproducida con Matadero Madrid, donde se pudo ver entre el 25 de mayo y el 31 de agosto de 2014.
DESVELO Y TRAZA