Due to the current situation, programming in GRAF has been affected. Now, in phase 1, some spaces are open by appointment, check their websites and social media for more info!

SAC Programa de Residències 2015

Venue: Sant Andreu Contemporani
Gran de Sant Andreu, 111
08030 Barcelona
Price: Free event
Open calls
SAC Programa de Residències és el programa de residències de Sant Andreu Contemporani i Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona, adreçat a artistes visuals, i de caràcter anual. En el marc d’aquest programa, s’obre una convocatòria per a seleccionar tres artistes que precisin d’un espai de treball per a desenvolupar un projecte artístic. Els artistes seleccionats podran gaudir d’un espai de treball en règim de lloguer econòmic durant els mesos de febrer a desembre de 2015, així com d’una borsa de producció de 1.200 €. També comptaran amb el suport i el seguiment de l’equip de treball de SAC, i rebran regularment, als seus espais de treball, la visita de comissaris, crítics i altres agents del sector de les arts visuals contemporànies. Els projectes produïts hauran de ser presentats dins la programació de Sant Andreu Contemporani 2015. Selecció: Una comissió formada per Olivier Collet (codirector de Homesession), Julieta Dentone (educadora) i Daniel Moreno (artista), s’encarregarà de seleccionar els artistes de Sant Andreu Contemporani – Programa de Residències. Així mateix formaran part de la comissió, amb veu i sense vot, un representant de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona i un altre de Sant Andreu Contemporani. Terminis: Les sol·licituds es cursaran a través de la la pàgina web: http://www.santandreucontemporani.org El termini d’inscripció será del 4 de desembre de 2014 al 13 de gener de 2015. El formulari de registre es tancarà a les 24 h del 13 de gener i no s’acceptaran sol·licituds més enllà d’aquest horari. En cas d’incidències amb el formulari de registre on-line caldrà fer arribar la documentació requerida per correu electrònic abans de les 24 h del 13 de gener de 2015. El llistat de seleccionats es farà públic el 20 de gener de 2015 a les pàgines web: http://santandreucontemporani.org i http://fabraicoats.bcn.cat/ La presentació de sol·licituds suposa l’acceptació d’aquestes bases. Els dossiers presentats formaran part del Fons de Dossiers de Sant Andreu Contemporani i estaran disponibles per consulta pública segons demanda. Consulta i descarrega’t les bases aquí. Formulari d’inscripció, aquí.
SAC Programa de Residencias es el programa de residencias de Sant Andreu Contemporani y Fabra i Coats - Fábrica de Creación de Barcelona, dirigido a artistas visuales, y de carácter anual. En el marco de este programa, se abre una convocatoria para seleccionar tres artistas que precisen de un espacio de trabajo para desarrollar un proyecto artístico. Los artistas seleccionados podrán disfrutar de un espacio de trabajo en régimen de alquiler económico durante los meses de febrero a diciembre de 2015, así como de una bolsa de producción de 1.200 €. También contarán con el apoyo y el seguimiento del equipo de trabajo de SAC, y recibirán regularmente, en sus espacios de trabajo, la visita de comisarios, críticos y otros agentes del sector de las artes visuales contemporáneas. Los proyectos producidos deberán ser presentados dentro de la programación de Sant Andreu Contemporani 2015. Selección: Una comisión formada por Olivier Collet (codirector de Homesession), Julieta Dentone (educadora) y Daniel Moreno (artista) se encargará de seleccionar los artistas de Sant Andreu Contemporani - Programa de Residencias. Así mismo formarán parte de la comisión, con voz y sin voto, un representante de Fabra y Coats – Fábrica de Creación de Barcelona y otro de Sant Andreu Contemporani. Plazos: Las solicitudes se cursarán a través de la página web: http://www.santandreucontemporani.org El plazo de inscripción será del 4 de diciembre al 13 de enero. El formulario de registro se cerrará a las 24 h del 13 de enero y no se aceptarán solicitudes más allá de este horario. En caso de incidencias con el formulario de registro on-line será necesario hacer llegar la documentación requerida por correo electrónico antes de las 24 h del 13 de enero de 2015. El listado de seleccionados se hará público el 20 de enero de 2015 en las páginas web: http://santandreucontemporani.org y http://fabraicoats.bcn.cat/ La presentación de solicitudes supone la aceptación de estas bases. Los dossieres presentados formarán parte del Fondo de Dossieres de Sant Andreu Contemporani y estarán disponibles para consulta pública. Consulta y descarga las bases aquí. Formulario de inscripción, aquí.