Convocatòria ESTADES CREATIVES 2020 (Casa Aymat. Espai de creació)

Lloc: Casa Aymat
Villà, 68
08173 San Cugat
Convocatòries

ESTADES CREATIVES 2020
Les estades creatives pretenen recolzar la producció artística, posant a disposició del resident els espais i els recursos que ofereix Casa Aymat Espai de Creació.
S’adreça a qualsevol persona amb dedicació professional o en vies de professionalització en el sector de la creació artística contemporània.

PRESTACIONS
• Possibilitat de disposar d’un espai de treball segons justificació del projecte presentat
• Difusió, documentació i comunicació del projecte
• Ajut econòmic a la producció, si s’escau (import a acordar)
• Accés al centre de dilluns a divendres, de 8.30 a 21.30h de forma ininterrompuda
• L’estada creativa no contempla espai de residència

SOL·LICITUD
S’ha de presentar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (de menys de 3MB) a l’adreça de correu electrònic casaaymat@santcugat.cat, amb el codi ESTCREA com a tema del missatge, aportant:
• Currículum professional i descripció conceptual del treball de l’artista o col·lectiu (si s’escau)
• Justificació de la necessitat de disposar d’un espai i els recursos associats (màxim 1 full)
• Proposta de calendari i preferència temporal, amb justificació, si s’escau
• Proposta econòmica d’ajut a la producció i les possibles partides
• Proposta de retorn
• Selecció de treballs produïts fins la data de presentació (màxim 3 fulls)

CONDICIONS DE CESSIÓ
Oferir una proposta de retorn. Es valorarà positivament la vinculació de la proposta amb les activitats i programació pròpia dels Centres d’Art de Sant Cugat.
Citar la marca Casa Aymat Espai de Creació i introduir el logo de l’Ajuntament de Sant Cugat a les comunicacions futures del projecte resultant.
Uns mínims d’assistència presencial al centre (pactada segons necessitats).
La selecció de les propostes anirà a càrrec de l’equip tècnic i gestor del centre, i estarà condicionada a la disponibilitat de l’espai i el pressupost.

CRITERIS DE VALORACIÓ
• Originalitat de la proposta
• Adequació de la proposta a l’espai, calendari i pressupost
• Proposta de retorn

DATES
Presentació de propostes: tot l’any

Convocatòria ESTADES CREATIVES 2020 (Casa Aymat. Espai de creació)