Convocatòria LES LLEIXES DEL CAM (Centre d'Art Maristany)

Lloc: Centre d'Art Maristany
Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Convocatòries

LES LLEIXES DEL CAM
Per a l’exhibició d’un projecte artístic de l’àmbit de les arts visuals contemporànies d’artistes o col·lectius artístics que estiguin en vies de professionalització i vulguin tenir un primer contacte públic del seu treball. Les propostes seleccionades es mostraran a l’espai Les Lleixes del Centre d’Art Maristany fina a un màxim de quatre setmanes de durada, i segons calendari pactat amb el centre.

SOL·LICITUD
Adreçar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (màxim 3 MB) a l’adreça de correu electrònic maristany@santcugat.cat, amb el codi LLEXCAM com a tema del missatge, aportant:
• Currículum professional i descripció conceptual del treball de l’artista o col·lectiu artístic
• Memòria de la proposta, incloent: justificació teòrica, i relació d’obres (dossier gràfic amb justificació de la selecció), (màxim 2 pàgines)
• Annexos, si s’escau

CONDICIONS DE CESSIÓ
La cessió de l’espai és de caràcter gratuït. L’espai destinat a exhibició és aquell conformat per una lleixa prèviament instal·lada a la paret del centre.
Aquesta convocatòria no contempla dotació econòmica destinada a honoraris i producció.
Aniran a càrrec de l’Ajuntament les despeses derivades del full de sala i comunicació. Al final de temporada el centre editarà una publicació digital amb el recull gràfic i textual de les propostes
seleccionades.
El muntatge i desmuntatge expositiu anirà a càrrec del sol·licitant de la convocatòria, i comptarà amb el suport de l’equip tècnic i gestor del centre. La sala s’haurà de deixar en les condicions en les que s’ha
trobat.
La selecció de les propostes anirà a càrrec de l’equip tècnic i gestor del centre, i estarà condicionada a la disponibilitat de l’espai, així com a l’adequació de la proposta al context de l’art actual. Les propostes
seleccionades rebran una comunicació amb proposta de calendari a consensuar entre les parts.

DATES
Presentació de propostes: tot l’any
Exposició: segons disponibilitat

Convocatòria LES LLEIXES DEL CAM (Centre d’Art Maristany)