GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

Després del paisatge, després de l’objecte

18:3020:30 h
Lloc:

Preu: Activitat gratuïta
La superació de la noció moderna de paisatge natural, que va néixer amb John Constable, ha de comprendre una redefinició del món objectual, de les relacions dels estris amb els individus (si és que encara hi ha diferència!). En el camp de l’escriptura, això comporta una manera específica de descriure la forma, la materialitat i el volum de la cosa, en la tradició expressiva de la ècfrasi. Ho abordarem partint de dos casos de novel·la breu, que prenen com a punt de partença referents materials i desenvolupen de manera autoconscient una literatura de segon grau en relació amb el disseny i amb l’art. Materials de lectura: Julià Guillamon, La Moràvia (Galaxia Gutenberg). Mario Bellatin, El Gran Vidrio (Anagrama)La superación de la noción moderna de paisaje natural, que nació con John Constable, tiene que comprender una redefinición del mundo objetual, de las relaciones de los enseres con los individuos (si es que todavía hay diferencia!). En el campo de la escritura, esto comporta una manera específica de describir la forma, la materialidad y el volumen de la cosa, en la tradición expresiva de la ekfrasis. Lo abordaremos partiendo de dos casos de novela breve, que toman como punto de partida referentes materiales y desarrollan de manera autoconsciente una literatura de segundo grado en relación con el diseño y con el arte. Materiales de lectura: Julià Guillamon, La Moràvia (Galaxia Gutenberg). Mario Bellatin, El Gran Vidrio (Anagrama)To overcome the modern notion of natural landscape, born with John Constable, you must include a redefinition of the object world, the relations of goods to individuals ( if there is still a difference! ). In the field of writing , this involves a specific way to describe the form, materiality and the volume of the thing, the expressive tradition of ekfrasis. We will work based on two cases of short novel, taking as a starting point two cases of short novel, that take as a starting point material referents and develop a self-conscious second-degree literature that relates with design and art. Reading materials: Julià Guillamon, La Moràvia (Galaxia Gutenberg). Mario Bellatin, El Gran Vidrio (Anagrama)
Després del paisatge, després de l’objecte