Convocatòria ESTADES CREATIVES 2019 - Casa Aymat

Lloc: Casa Aymat
Villà, 68
08173 San Cugat
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries

Introducció

L’Ajuntament de Sant Cugat gestiona l’equipament de la Casa Aymat amb la voluntat d’oferir un programa de creació i formació en arts visuals. Dins d’aquest programa es vol incorporar l’acolliment d’artistes visuals i creadors/es en general en format d’estades personals creatives.

Aquestes estades creatives pretenen recolzar la producció artística, posant a disposició del resident els recursos i possibilitats que ofereix l’equipament. Gràcies a la versatilitat del centre, és possible sol·licitar una estada tant per pensar el concepte, desenvolupar-lo, com per la producció del mateix.

El passat de la Casa Aymat, fàbrica de tapissos i catifes des del 1926 fins el 1981, on va néixer l’Escola Catalana de Tapís, marcarà també el caràcter d’algunes d’aquestes residències temporals, donant prioritat a aquelles propostes que tinguin un vincle amb l’art tèxtil contemporani. Aquestes podran tenir una visualització expositiva al futur centre d’art tèxtil contemporani situat a la masia de Can Quitèria de Sant Cugat.

Objectiu

Donar suport temporal a la creació contemporània professional mitjançant la cessió d’espai a la Casa Aymat, i la cessió dels recursos disponibles als diversos espais de la Xarxa de Centres Culturals. El llistat concret d’aquests recursos i les condicions de cessió les podreu trobar a la web de la Xarxa de Centres Culturals (centresculturals.santcugat.cat) a l’apartat Impuls a la creativitat.

A qui s’adreça?

Aquesta convocatòria s’adreça a qualsevol persona física major d’edat, independentment de la seva procedència, i amb dedicació professional o en vies de professionalització en el sector de la creació.

Eventualment, tindran preferència les persones amb proximitat de residència o que tinguin resolt l’acolliment, donat que, ara per ara, la convocatòria no inclou habitatge.

Prestacions

– Possibilitat de disposar d’un espai d’uns 100 m²

– Acompanyament i introducció a l’entorn social i cultural de Sant Cugat (si fos necessari).

– Difusió, documentació i comunicació del projecte

– Possibilitat de mostrar el treball en els diferents espais expositius dels equipaments culturals municipals (segons temàtica i disponibilitat d’aquests)

– Ajut econòmic a la producció si s’escau (import a acordar)

– La Casa Aymat té un horari d’accés al centre de dilluns a divendres, de 8.30 a 21.30h de forma ininterrompuda

– La Casa Aymat, així com els diferents centres de la Xarxa de Centres Culturals, disposa de gran varietat de recursos materials. Podreu trobar el llistat a la web centresculturals.santcugat.cat, apartat Impuls a la creativitat

Condicions

Les estades creatives hauran d’oferir una proposta de retorn ja sigui pel centre o per la ciutat. Es valorarà positivament la vinculció amb les activitats i programació pròpia dels Centres d’Art de Sant Cugat (Casa Aymat, Centre Art Maristany i Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani).

Citar la marca Casa Aymat – Espai de Creació i introduir el logo de l’Ajuntament de Sant Cugat a les comunicacions futures del projecte resultant.

Uns mínims d’assistència presencial al centre (pactada segons necessitats).

Sol·licitud

S’ha de presentar proposta mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3Mb) a l’adreça de correu electrònic casaaymat@santcugat.cat, amb el codi ESTCREA com a tema del missatge, aportant el material següent:

– Dades personals (DNI, adreça completa, contactes telefònics i electrònics)

– Resum del currículum artístic/creatiu

– Justificació de la necessitat de disposar d’un espai i els recursos associats (màxim 1 full)

– Vídeo de 3 minuts explicant els motius pels quals es necessita disposar d’aquest espai. (Incorporar enllaç al dossier)

– Proposta de calendari (durada en dies naturals i preferència temporal, amb justificació, si s’escau)

– Proposta econòmica d’ajut a la producció i les possibles partides

– Selecció de treballs produïts fins la data de presentació (màxim 3 fulls)

Criteris de valoració

Es valoraran els criteris següents:

– Originalitat de la proposta: capacitat d’impacte,  coherència i presentació global, i interès general vers els/les ciutadans/es

– Justificació econòmica: adequació del pressupost amb la pròpia proposta i els recursos del centre

– Proposta de retorn: original, de qualitat i pensada per i des de les necessitats del centre i la ciutadania

– Calendari d’estada: justificat amb el projecte presentat i que sigui compatible amb la disponibilitat del centre

L’adjudicació definitiva i la temporalització de l’estada es valoraran amb una entrevista personal entre els pre-seleccionats.

Comitè de selecció

La proposta serà valorada per l’equip tècnic de gestió de la Casa Aymat, format pels tècnics/ques de cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat i l’empresa gestora de l’espai.

Dates rellevants de la convocatòria

La convocatòria de presentació de projectes estarà oberta durant tot l’any.

Espai on es desenvoluparà el projecte

Casa Aymat

Carrer Villà, 68 – 08173 Sant Cugat del Vallès – 93 565 70 82

Més informació: centresculturals.santcugat.cat

Convocatòria ESTADES CREATIVES 2019 – Casa Aymat