CONVOCATÒRIA PROJECTES CURATORIALS D’ART CONTEMPORANI 2022 – CENTRE D’ART MARISTANY

Lloc: Centre d'Art Maristany
Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Per a l’elaboració d’un projecte curatorial de l’àmbit de les arts visuals contemporànies que destaqui per la seva qualitat, professionalitat i originalitat. La proposta seleccionada es mostrarà a la sala d’exposicions del Centre d’Art Maristany entre setembre i novembre del 2022.

Es tindrà en compte una única proposta per comissari/ària o equip curatorial.

Sol·licitud

Adreçar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (màxim 3 MB) a l’adreça de correu electrònic maristany@santcugat.cat, amb el codi ARTCAM com a tema del missatge, aportant:

– Currículum professional i descripció conceptual de la proposta

– Memòria de la proposta, incloent: justificació teòrica, relació d’obres (dossier gràfic amb justificació de la selecció), necessitats tècniques, necessitats de producció, calendari de producció i proposta d’implantació a la sala d’exposicions (màxim 3 pàgines)

– Pressupost desglossat per partides (honoraris i producció)

– Pressupost desglossat per partides (transports, assegurances, drets d’autor, i activitats vinculades)

– Proposta d’activitats vinculades a l’exposició

– Annexos, si s’escau

 

Dotació econòmica

La dotació econòmica destinada a honoraris i producció del projecte serà d’un màxim de 6.000,00 € (impostos inclosos).

Aniran a càrrec de l’Ajuntament les despeses de gràfica, comunicació i personal de muntatge.

Aniran a càrrec de l’Ajuntament, però caldrà incloure’n la valoració econòmica en la proposta de sol·licitud per a valorar-ne la viabilitat, les despeses de transports, assegurances i drets d’autor (si s’escau), i activitats vinculades a l’exposició. Aquells transports que per les seves característiques (distància, volum) sobrepassin un import raonable, caldrà incloure’ls com a part de la partida de producció de la proposta.

Per al desenvolupament de l’exposició i de les activitats vinculades, la proposta comptarà amb el suport de l’equip tècnic i gestor del centre.

 

Criteris de valoració

– Trajectòria professional del/de la comissària o equip curatorial i connexió de la proposta amb el context de l’art actual

– Proposta d’activitats vinculades i treball de públics que es proposa

– Adequació de la proposta a l’espai, calendari, pressupost, recursos humans i tècnics del centre (plànols disponibles a centresculturals.santcugat.cat)

– Caràcter inèdit de la proposta (no és indispensable, però es valorarà positivament)

– Es valorarà positivament la vinculació de la proposta expositiva, i de les seves activitats, al context territorial de Sant Cugat.

 

Comitè de selecció

Caterina Almirall (comissària), Eduard Arbós (artista), Miguel Ángel Sánchez (galerista).

L’equip tècnic i gestor del centre forma part d’aquesta comissió, amb veu i sense vot.

 

Dates

Presentació de propostes: fins el 31 de maig del 2021

Comunicació de la proposta seleccionada: a partir del 5 de juliol del 2021

Exposició: entre setembre i novembre del 2022

CONVOCATÒRIA PROJECTES CURATORIALS D’ART CONTEMPORANI 2022 – CENTRE D’ART MARISTANY