CONVOCATÒRIA PROJECTES EN OBERT 2022 - SANT CUGAT

Lloc: Casa de Cultura
Carrer Castellví, 8
08172 Sant Cugat del Vallès
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries

Per a propostes artístiques, divulgatives i pedagògiques en format expositiu, o propostes d’exhibició pública que vulguin formar part del programa d’intervencions artístiques en espai públic de la ciutat. La temàtica és lliure. Les propostes seleccionades es mostraran entre març i abril del 2022 a la Casa de Cultura, en el cas de tractar-se d’un projecte expositiu, o bé al llarg del 2022, en cas de tractar-se d’un format públic.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els i les artistes o col·lectius que presentin propostes l’antiguitat de les quals superi els 2 anys des de la seva primera exposició pública, així com aquells projectes que ja s’hagin mostrat a Sant Cugat.

Aquesta convocatòria preveu la selecció d’un màxim de dos dels projectes presentats, un dels quals sempre serà en format expositiu.

 

Sol·licitud

Adreçar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (màxim 3 MB) a l’adreça de correu electrònic casaaymat@santcugat.cat, amb el codi POBERT com a tema del missatge, aportant:

– Currículum professional i descripció conceptual del treball de l’artista o col·lectiu (si s’escau)

– Fotocòpia de DNI o NIE, d’artista o membres del col·lectiu (si s’escau). En cas d’entitats, també registre d’entitats i DNI o NIE del/ de la representant

– Memòria de la proposta, incloent: justificació teòrica, relació d’obres o elements (dossier gràfic amb justificació de la selecció), necessitats tècniques, necessitats de producció, calendari de producció i proposta d’implantació a la sala d’exposicions o espai públic (màxim 3 pàgines)

– Proposta d’espai públic on desenvolupar la proposta, si s’escau

– Proposta d’activitats vinculades (mínim dues)

– Pressupost desglossat per partides (honoraris, producció, transports, muntatges, assegurances, drets d’autor i activitats vinculades)

– Annexos, si s’escau

 

Dotació econòmica

La dotació econòmica destinada a honoraris, producció, transports, assegurances i drets d’autor/a (si s’escau), i activitats vinculades del projecte serà d’un màxim de 2.500,00 € (impostos inclosos).

Aniran a càrrec de l’Ajuntament les despeses de gràfica, comunicació i personal de muntatge, si s’escau.

Per al desenvolupament de l’exposició i de les activitats vinculades, la proposta comptarà amb el suport de l’equip tècnic i gestor del centre.

 

Criteris de valoració

– Originalitat, capacitat d’impacte i interès públic de la proposta

– Proposta d’activitats vinculades i treball de públics que es proposa

– Adequació de la proposta a l’espai, calendari, pressupost, recursos humans i tècnics dels centres o espais descrits

– Es valorarà positivament la vinculació de la proposta expositiva, i de les seves activitats, al context territorial de Sant Cugat.

 

Comitè de selecció

Cristina Subirats (coordinadora pedagògica de l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat), Enric Curto (fotògraf), Deirdre Haughey (gestora cultural).

L’equip tècnic i gestor del centre forma part d’aquesta comissió, amb veu i sense vot.

 

Dates

Presentació de propostes: fins el 31 de maig del 2021

Comunicació de la proposta seleccionada: a partir del 5 de juliol del 2021

Exposició: entre març i abril del 2022

Projecte en espai públic, si s’escau: al llarg del 2022, a pactar entre les parts

CONVOCATÒRIA PROJECTES EN OBERT 2022 – SANT CUGAT