Sistemes interactius basats en visió artificial per a la instal·lació i performance

18:3021:30 h
Lloc:
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart 
08018 Barcelona
Preu: 200€
Taller

Laboratori de Programació de C++ OpenFrameworks (nivell 3)

El desig de dipositar en les màquines funcions físiques i cognitives similars a les humanes pot rastrejar-se més enllà de l’edat mitjana i veure’s encara avui actualitzat a les tecnologies de visió artificial, capaces de percebre, interpretar i digitalitzar subjectes i objectes del món físic.

Aquest curs investiga de manera teòrica i experimental el potencial creatiu que ofereix la visió artificial per a la creació d’obres interactives i la recerca en performativitat corporal en ambients de realitat mixta.

Partirem de l’estudi de la relació entre cossos, màquines i performativitat, abastant referents en el pensament fenomenològic, materialista i posthumanista, de les ciències cognitives i la interacció humà-ordinador, i les noves concepcions filosòfiques del natural i l’artificial, l’ésser, la presència, la immersió sensorial i els límits del cos digital. Programarem en llenguatge C++ usant openFrameworks orientats a desenvolupar aplicacions encarregades d’adquirir i processar dades de càmeres de vídeo i sensors tipus Kinect v1, v2 i Leap Motion, sent capaces de detectar gestos facials i moviments corporals per al control d’esdeveniments audiovisuals en temps real.

Els participants dissenyaran experiències interactives que permetin la participació simultània de diversos usuaris interactuant amb el sistema mitjançant gestos i moviments del cos d’una manera transparent i natural. Construiran prototips de sistemes interactius formant grups mixts de programadors novençans i experimentats, dissenyadors, teòrics i artistes performàtiques, finalitzant en una mostra interna i valoració dels resultats.

Dirigit a: Interessats en teatre, arts performàtiques i escèniques, audiovisual en directe, instal·lació i disseny escenogràfic, disseny de vestuari, música, publicitat, televisió. Desenvolupadors de 3D, realitat virtual i augmentada. Investigadors en educació, psicologia i ciències cognitives.

Objectius:
– Estudi de la filosofia del cos digital i l’estètica de l’obra d’art interactiva.
– Capacitats per analitzar estètica i tecnològicament sistemes interactius complexos.
– Habilitats de programació amb especialització en visió artificial utilitzant el llenguatge C++ i OpenFrameworks.
– Dissenyar i construir un prototip de sistema interactiu controlat amb gestos i moviments del cos en directe.

Requeriments: El workshop està orientat a gent amb poca o cap experiència en programació C++ / openFrameworks.
És recomanable assistir amb ordinador personal a totes les sessions.

Pre requisits: No existeixen. No obstant això és recomanable haver participat en: Art del Codi: Algorismes, Intel·ligència i Generativitat. Laboratori de Programació de C++ OpenFrameworks (nivell 1).

Àrees d’aplicació: Aplicacions Comercials i Automatismes Industrials. Arts Escèniques i Performàtiques. Disseny escenogràfic, creació audiovisual, vídeo per performances, televisió, concerts en viu, espectacles públics. Desenvolupadors de 3D, realitat virtual i augmentada. Visualització de dades, publicitat, arquitectura, fotografia, disseny gràfic.

Sistemes interactius basats en Visió artificial per a la instal·lació i performance
Laboratori de Programació de C++ OpenFrameworks (nivell 3)
Dates: 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 novembre 2018
Horari: 18:30-21:30
Durada: 27 hores
Matrícula: 200 €

Programa

– Estudis de l’evolució en la relació entre cos, màquines i performativitat, recorrent referències històriques des del segle XV, la idea de l’obra d’art total, la fenomenologia i la cognició amb el cos, fins als paradigmes actuals de realitat virtual, percepció artificial i sistemes immersius.

– Anàlisi de fites filosòfiques: des de Descartes, i De la Mettrie fins a Merleau-Ponty, Birringer, Virilio, Deleuze, Haraway, Papert.

– Arqueologia de la visió computaritaza i l’aprenentatge automàtic de les màquines (Machine Learning). Dispositius, tècniques i algorismes fonamentals, i les seves principals àrees d’utilització. Estudis sobre interactivitat. Mètodes de disseny d’experiència interactiva basats en el cos i l’espai tecnològicament augmentats.

– Anàlisi tècnica d’una instal·lació interactiva: dimensionament, disposició de llums, càmeres, sensors i sistemes audiovisuals. Visió general de programari i maquinari per capturar imatges i per controlar múltiples projectors sincronitzats.

– Programació en C++ orientada a la visió artificial. Captura d’imatges, operacions píxel a píxel i els principals algorismes d’anàlisis i predicció. Processament avançat d’imatges en temps real: detecció de colors, moviment, contorns, rostres, reconeixement de patrons usant OpenCV d’Intel.

– Mètodes per adquirir i processar dades de sensors Kinect V1, Kinect V2 i Leap Motion. Interpretació de dades, detecció d’usuaris, moviments i contorns, esquelets, mapes de profunditat. Scanning 3D d’objectes i persones usant Kinect.

– Controlar sons, gràfics 3D, i shaders OpenGL en temps real mitjançant gestos i moviment del cos. Interacció amb xarxes tipus mesh 2D/3D, estructures de Voronoi, triangulació Delaunay, i amb sistemes de partícules avançats usant simulació de gravetat, forces d’atracció, repulsió, ones, equacions navier-stokes para fluids 2d.

– Control Audiovisual mitjançant gestos i moviments del cos: seqüències d’imatges, reproducció i manipulació de pel·lícules i samples d’àudio. Aplicació de tècniques VJ/DJ, sampling i síntesi àudio vídeo sincronitzat al moviment del cos.

– Importar i exportar arxius XML, JSON, OBJ, STL. Instal·lacions en xarxa: Connexions de xarxa via OSC Open Sound Control o MIDI, Syphon.

– Introducció a conceptes de xarxes neuronals artificials i a tècniques de Machine Learning amb usos interactius o en temps real per a interpretació de patrons, gestos facials o moviments del cos sencer i altres dades en temps real.

A càrrec de:
LIBERTAR.IO / PROGRAMA D’ESTUDIS EN FILOSOFIA I ARTS DIGITALS
http://www.libertar.io
Álvaro Pastor és arquitecte, artista electrònic, investigador en ciències cognitives i realitat virtual. MSc Sistemes Cognitius i Mitjans Interactius (Universitat Pompeu Fabra), des de 2006 és creador d’entorns reals – virtuals i experiències multi sensorials. Col·laborador en Art-ificial.org, SPECS Synthetic Perceptive Emotive Cognitive Systems Research Group @ Universitat Pompeu Fabra, 010.BIO VR/AR Arts Agency, Virtualsense.org. Des de 2014 dirigeix el Programa d’Estudis en Filosofia i Arts Digitals en Hangar.org.

Sistemes interactius basats en visió artificial per a la instal·lació i performance