Convocatòria PROJECTES D’ART CONTEMPORANI 2020 (Centre d'Art Maristany)

Lloc: Centre d'Art Maristany
Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Convocatòries

PROJECTES D’ART CONTEMPORANI 2020
Per a l’elaboració d’un projecte artístic de l’àmbit de les arts visuals contemporànies que destaqui per la seva qualitat, professionalitat i originalitat.
La proposta seleccionada es mostrarà a la sala d’exposicions del Centre d’Art Maristany entre el 10 de desembre del 2020 i el 2 de març del 2021.

SOL·LICITUD
Adreçar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (màxim 3 MB) a l’adreça de correu electrònic maristany@santcugat.cat, amb el codi ARTCAM com a tema del missatge, aportant:
• Currículum professional i descripció conceptual del treball de l’artista
• Memòria de la proposta, incloent: justificació teòrica, relació d’obres (dossier gràfic amb justificació de la selecció), necessitats tècniques, necessitats de producció, calendari de producció i proposta d’implantació a la sala d’exposicions (màxim 3 pàgines)
• Pressupost desglossat per partides (honoraris i producció)
• Pressupost desglossat per partides (transports, assegurances, drets d’autor, i activitats vinculades)
• Proposta d’activitats vinculades a l’exposició
• Annexos, si s’escau

DOTACIÓ ECONÒMICA
La dotació econòmica destinada a honoraris i producció del projecte serà d’un màxim de 4.000 € (impostos inclosos).
Aniran a càrrec de l’Ajuntament les despeses de gràfica, comunicació i personal de muntatge.
També aniran a càrrec de l’Ajuntament, però caldrà incloure’n la valoració econòmica en la proposta de sol·licitud per a valorar-ne la viabilitat, les despeses de transports, assegurances i drets d’autor (si
s’escau), i activitats vinculades a l’exposició. Aquells transports que per les seves característiques (distància, volum) sobrepassin un import raonable, caldrà incloure’ls com a part de la partida de producció de la proposta.
Per al desenvolupament de l’exposició i de les activitats vinculades, la proposta comptarà amb el suport de l’equip tècnic i gestor del centre.

CRITERIS DE VALORACIÓ
• Trajectòria professional de l’artista i connexió de la proposta amb el context de l’art actual
• Proposta d’activitats vinculades
• Adequació de la proposta a l’espai, calendari, pressupost, recursos humans i tècnics del centre (plànols disponibles a centresculturals.santcugat.cat)
• Caràcter inèdit de la proposta (no és indispensable, però es valorarà positivament)

COMITÈ DE SELECCIÓ
Alexandra Laudo (comissària) Enric Farrés Duran (artista, comissari i editor), Marina Vives (comissària).
L’equip tècnic i gestor del centre forma part d’aquesta comissió, amb veu i sense vot.

DATES
Presentació de propostes: fins el 30 d’abril del 2020
Comunicació de la proposta seleccionada: a partir del 25 de maig del 2020
Exposició: del 10 de desembre del 2020 al 2 de març del 2021

Convocatòria PROJECTES D’ART CONTEMPORANI 2020 (Centre d’Art Maristany)