Sistemes interactius amb Visió artificial: Taller de programació C++ openFrameworks

18:3021:30 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 200€
Taller

El desig de dipositar en les màquines funcionis físiques i cognitives similars a les humanes pot rastrejar-se més enllà de l’edat mitjana i veure’s encara avui actualitzat a les tecnologies de visió artificial, capaces de percebre, interpretar i digitalitzar subjectes i objectes del món físic. Aquest curs investiga de manera teòrica i experimental el potencial creatiu que ofereix la visió artificial per a la creació d’obres interactives i la recerca en performativitat corporal en ambients de realitat virtual i augmentada.

Partirem de l’estudi de la relació entre cossos, màquines i performativitat, abastant referents en el pensament fenomenològic, materialista i posthumanista, de les ciències cognitives i la interacció humà-ordinador, i les noves concepcions filosòfiques del natural i l’artificial, l’ésser, la presència, la immersió sensorial i els límits del cos digital. Programarem en llenguatge C++ usant openFrameworks orientats a desenvolupar aplicacions encarregades d’adquirir i processar dades de càmeres de vídeo i sensors tipus Kinect v1, v2 i Leap Motion, sent capaços de detectar gestos facials i moviments corporals per al control d’esdeveniments audiovisuals en temps real.

Els participants dissenyaran experiències interactives que permetin la participació simultània de diversos usuaris interactuant amb el sistema utilitzant el seu cos i gestos d’una manera transparent i natural. Construiran prototips de sistemes interactius formant grups mixts de programadors novençans i experimentats, dissenyadors, teòrics i artistes performàtiques, finalitzant en una mostra i valoració dels resultats.

Dirigit a: Interessats en arts performàtiques, audiovisual en directe, instal·lació i disseny escenogràfic, disseny de vestuari, música, publicitat, televisió. Desenvolupadors de 3D, realitat virtual i augmentada. Investigadors en educació, psicologia i ciències cognitives.

Objectius:
– Estudi de la filosofia del cos digital i l’estètica de l’obra d’art interactiva.
– Capacitats per analitzar estèticament i tecnològica sistemes interactius complexos.
– Habilitats de programació amb especialització en visió artificial i Machine Learning utilitzant el llenguatge C++ i OpenFrameworks.
– Dissenyar i construir un prototip de sistema interactiu controlat amb gestos i moviments del cos en directe.

Requeriments: El workshop està orientat a gent amb poca o cap experiència en programació C++ / openFrameworks. Només és necessari assistir amb un ordinador portàtil. Es convida als participants a portar iniciatives de projectes per ser desenvolupats durant el curs.

Continguts del curs:
– Estudis de l’evolució en la relació entre cos, màquines i performativitat, recorrent referències històriques des del segle XV, la idea de l’obra d’art total, la fenomenologia i la cognició amb el cos, fins als paradigmes actuals de realitat virtual, percepció artificial i sistemes immersius.
Anàlisi del pensament de Birringer, Virilio, Deleuze, Llorer, Haraway, Merleau-Ponty, Braidotti, Papert, i uns altres.
– Arqueologia de la visió computarizada i l’aprenentatge automàtic de les màquines (Machine Learning). Dispositius, tècniques i algorismes fonamentals i les seves principals àrees d’utilització. Estudis sobre interactivitat. Mètodes de disseny d’experiència interactiva basats en el cos i l’espai tecnològicament augmentats.
-Anàlisi tècnica d’una instal·lació interactiva: dimensionament, disposició de llums, càmeres, sensors i sistemes audiovisuals. Visió general de programari i maquinari per capturar imatges i per controlar múltiples projectors sincronitzats.
– Programació en C++ orientada a la visió artificial. Captura d’imatges, operacions píxel a píxel i els principals algorismes d’anàlisis i predicció. Processament avançat d’imatges en temps real: detecció de colors, moviment, contorns, rostres, reconeixement de patrons usant la llibreria OpenCV.
-Mètodes per adquirir i processar dades de sensors Kinect V1, Kinect V2 i Leap Motion. Interpretació de dades, detecció d’usuaris, moviments i contorns, esquelets, mapes de profunditat. Scanning 3D d’objectes i persones usant Kinect.
-Controlar sons, gràfics 3D, i shaders OpenGL en temps real mitjançant gestos i moviment del cos. Interacció amb xarxes tipus mesh 2D/3D, estructures de Voronoi, triangulació Delaunay, i amb sistemes de partícules avançats usant simulació de gravetat, forces d’atracció, repulsió, ones, equacions navier-stokes para fluids 2d.
-Control Audiovisual mitjançant gestos i moviments del cos: seqüències d’imatges, reproducció i manipulació de pel·lícules i samples d’àudio. Aplicació de tècniques VJ/DJ, sampling i síntesi d’àudio vídeo sincronitzat al moviment del cos.
-Importar i exportar arxius XML, JSON, OBJ, STL. Instal·lacions en xarxa: Connexions de xarxa via OSC Open Sound Control o MIDI, Syphon.
-Introducció a conceptes de xarxes neuronals artificials i a tècniques de Machine Learning amb usos interactius o en temps real per a interpretació de patrons, gestos facials o moviments del cos sencer i altres dades en temps real.

Durada: 24 hores

Dates: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 juliol 2018

Horari: 18:30 – 21:30

Matrícula: €200

A càrrec de: Libertar.io Laboratori d’educació en art, tecnologia i filosofia

www.libertar.io
info(at)libertar.io

El formulari d’inscripció el pots trobar a l’enllaç d’Hangar.

Sistemes interactius amb Visió artificial: Taller de programació C++ openFrameworks