Taller de sistemes interactius i visió artificial amb C++ / OpenFrameworks

18:3021:30 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 180€
Taller

El desig de dipositar en les màquines funcions físiques i cognitives similars a les humanes pot rastrejar més enllà de l’edat mitjana i veure encara avui actualitzat en les tecnologies de visió artificial, capaços de percebre, interpretar i digitalitzar subjectes i objectes del món físic. Aquest curs investiga de manera teòrica i experimental el potencial creatiu que ofereix la visió artificial per a la creació d’obres interactives i la recerca en performativitat corporal en ambients de realitat virtual i augmentada.

Partirem de l’estudi de la relació entre cossos, màquines i performativitat, abastant referents en el pensament fenomenològic, materialista i posthumanista, de les ciències cognitives i la interacció humà-ordinador, i les noves concepcions filosòfiques del que és natural i allò artificial, l’ésser, la presència, la immersió sensorial i els límits del cos digital. Programarem en llenguatge C ++ usant openFrameworks orientats a desenvolupar aplicacions encarregades d’adquirir i processar dades de càmeres de vídeo i sensors tipus Kinect v1, v2 i Leap Motion, sent capaços de detectar gestos facials i moviments corporals per al control d’esdeveniments audiovisuals en temps real. Explorarem tècniques fonamentals de Machine Learning orientades a interpretar coreografies, gestos i altres dades en temps real.

Els participants dissenyaran experiències interactives que permetin la participació simultània de diversos usuaris interactuant amb el sistema utilitzant el seu cos i gestos d’una manera transparent i natural. Construiran prototips de sistemes interactius formant grups on conflueixin programadors novells i experimentats, dissenyadors,teòrics i artistes performàtics, finalitzant en una mostra i valoració dels resultats.

Dirigit a: Interessats arts performàtiques, audiovisual en directe, disseny escenogràfic i de vestuari, música, publicitat, televisió, educació, psicologia i ciències cognitives.

Objectius:

Conèixer referents de la filosofia del cos digital i analitzar les possibilitats tècniques i estètiques dels sistemes interactius.

Desenvolupar habilitats de programació amb especialització en visió artificial i machine learning utilitzant el llenguatge C ++ i OpenFrameworks.

Dissenyar i construir un prototip de sistema interactiu controlat en directe amb gestos i moviments del cos.

Requeriments: El curs està dirigit a participants amb coneixements bàsics de programació. És recomanable participar del curs introductori a C ++ / openFrameworks realitzat a Hangar al setembre del 2017.

Només cal assistir amb un ordinador portàtil. Es convida als participants a portar iniciatives de projectes específics per a ser desenvolupats durant el curs.

Continguts del curs:

– Estudis de l’evolució en la relació entre cos, màquines i performativitat, recorrent referències històriques des del segle XV, la idea de l’obra d’art total, la fenomenologia i la cognició amb el cos, fins als paradigmes actuals de realitat virtual, percepció artificial i sistemes immersius.

Anàlisi del pensament de Johannes Birringer, Paul Virilio, Gilles Deleuze, Brenda Laurel, Donna Haraway, Merleau-Ponty, Félix Guattari, Rosi Braidotti, Seymour Papert, i altres.

– Arqueologia de la visió computeritzada i l’aprenentatge de les màquines Machine Learning. Dispositius, tècniques i algoritmes fonamentals, i les seves principals àrees d’utilització. Estudis sobre interactivitat. Mètodes de disseny d’experiència interactiva basats en el cos i l’espai tecnològicament augmentats.

– Anàlisi tècnic d’una instal·lació interactiva: dimensionament, disposició de llums, càmeres, sensors i sistemes audiovisuals. Visió general de programari i maquinari per capturar imatges i per controlar múltiples projectors sincronitzats.

– Programació en C ++ orientada a la visió artificial. Captura d’imatges, operacions píxel a píxel i els principals algoritmes d’anàlisi i predicció. Processament avançat d’imatges en temps real: detecció de colors, moviment, contorns, rostres, reconeixement de patrons usant la llibreria OpenCV.

-Mètodes per adquirir i processar dades de sensors Kinect V1, Kinect V2 i Leap Motion. Interpretació de dades, detecció d’usuaris, moviments i contorns, esquelets, mapes de profunditat. Scanning 3D d’objectes i persones usant Kinect.

– Controlar sons, gràfics 3D, i shaders OpenGL en temps real mitjançant gestos i moviment del cos. Interacció amb xarxes tipus mesh 2D/3D, estructures de Voronoi, triangulació Delaunay, i amb sistemes de partícules avançats usant simulació de gravetat, forces d’atracció, repulsió, ones, equacions Navier-Stokes per a fluids 2D.

– Control Audiovisual mitjançant gestos i moviments del cos: seqüències d’imatges, reproducció i manipulació de pel·lícules i samples d’àudio. Aplicació de tècniques VJ/DJ, sampling i síntesi audio video sincronitzat al moviment del cos.

– Importar i exportar arxius XML, JSON, OBJ, STL. Instal·lacions en xarxa: Connexions de xarxa via OSC Open Sound Control o MIDI, Syphon.

– Introducció a conceptes de xarxes neuronals artificials i a tècniques de Machine Learning amb usos interactius o en temps real per a interpretació de patrons, gestos facials o moviments del cos sencer i altres dades en temps real.

Durada: 24 hores

Dates: 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26, 31 d’octubre 2017

Horari: 18: 30-21: 30

Matrícula: 180 €

A càrrec de:

Libertar.io: Laboratori d’educació en art, tecnologia i filosofia

http://www.libertar.io

info@libertar.io


Taller de sistemes interactius i visió artificial amb C++ / OpenFrameworks